EVOLAQs konferenser

Föreläsning från EU-projektet Evolaq.

9 st konferenser har arrangerats inom EVOLAQ-projektet från mars 2016 till december 2017.

Read this information in english Pdf, 87.9 kB.


Short facts about Evolaq in english Pdf, 80.5 kB.


EVOLAQ-projektet involverar 7 europeiska länder (Sverige, Italien, Kroatien, Tyskland, Österrike, Lettland, Finland) med 9 deltagande organisationer eller lokala myndigheter ( 6 kommuner - Norrköping, Skövde, Collecchio, Cervia, Dubrovnik och Daugavpils), 1 region ( Landrat Enzkreis) och två föreningar/ organisationer inom civilsamhället ( VSG och Liiveri). 500 deltagare har direkt berörts i projektets konferenser och arrangemang. Information om projektaktiviteterna har nått ut till 2 000 berörda parter samt 1 000 000 europeiska medborgare.

Event 1

Deltagande: 27 medborgare deltog: 2 från Norrköping, 1 från Skovde (Sverige), 1 från Dubrovnik (Kroatien), 2 från Collecchio (Italien), 1 från Cervia (Italien), 2 från Daugavpils (Lettland), 1 från Enzkreis (Tyskland), 1 från Liiveri (Finland) och 17 från VSG (Österrike).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Linz (VSG huvudkontor) från 1 till 3 mars 2016.

Beskrivning: Samordning och förberedelse av projekts aktiviteter och konferenser
Företrädare för de organisationer som är involverade i EVOLAQ diskuterade genomförandet av projektaktiviteterna, ekonomiska aspekter och samordning och fördelning mellan partnerna och mellan projektkoordinatorn och partnerskapet. Även kommunikations- och spridningsstrategi diskuterades. En viktig aspekt för projektledningen var beslutet att skapa en webbplats (www.evolaqproject.eu) där det var möjligt att ladda upp allt material som producerades under projektfaserna.

Event 2

Deltagande: 70 medborgare deltog: 41 från staden Norrköping, 3 från Skovde (Sverige), 4 från Dubrovnik (Kroatien), 4 från Collecchio (Italien), 4 från Cervia, 4 från Daugavpils (Lettland), 8 från Enzkreis (Tyskland), 3 från Liiveri (Finland) och 4 från VSG (Österrike).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Norrköping (Sverige) från 30 maj till 2 juni 2016

Beskrivning: Inledningskonferens om den volotärna situationen i deltagarländerna inom EVOLAQ

Deltagande partners ägnade 4 arbetsdagar till att arbeta med att undersöka och jämföra volontärsektorn i de europeiska länder som är involverade i EVOLAQ, inklusive lagstiftning och reglering, god praxis och erfarenheter av hur volontärarbete fungerar i partnerländerna. De europeiska deltagarna fick möjlighet att följa presentationer och föreläsningar om medborgarengagemang inom det civila samhället i Sverige. Särskild uppmärksamhet ägnades i gränsöverskridande arbetsgrupper projektets fyra fokusområden för volontärt arbete:

 • Relationen lokala myndigheter-volontärarbete
 • Erkännande och uppfattning om volontärt arbete
 • Att öka deltagandet och integrationen av unga och äldre, invandrare/migranter och personer med funktionshinder.
 • Sektorer för förbättring av volontärarbete

Ett mervärde för denna konferens var deltagandet av politiska representanter från alla partnerländer med målet att öka sina kunskaper om europeiska projekt och utbyta erfarenheter om de offentliga myndigheternas roll inom volontärsektorn.

I konferensen deltog företrädare för alla projektmålgrupper, företrädare för frivilligorganisationer och icke-statliga organisationer samt tjänstemän och politiker från Norrköpings kommun.

Event 3

Deltagande: Konferensen samlade 68 medborgare: 4 från Norrköping, 3 från Skovde (Sverige), 3 från Dubrovnik (Kroatien), 5 från Collecchio (Italien), 3 från Cervia (Italien), 3 från Daugavpils (Lettland), 41 från Landratsamt Enzkreis (Tyskland), 3 från Liiveri (Finland) och 3 från VSG (Österrike).

Plats / Datum: Konfensen ägde rum i Pforzheim-Enzkreis (Tyskland) från 24/10/2016 till 27/10/2016

Beskrivning: Transnationellt tematiskt seminarium om volontärarbete för och med äldre och funktionshindrade.

Företrädare för partnerna diskuterade volontärarbete för och med äldre och funktionshindrade genom presentationer i plenum, workshops och arbetsgrupper och studiebesök.

Introduktionssessionen handlade om det aktiva civila samhällets roll och interaktion mellan volontärarbete och deltagande. Särskild uppmärksamhet gavs hur motivation till volontärt arbete skapas motivationen och i synnerhet hur motivation kan framkallas, främjas och ges framåtsyftande kontinuitet.

 • Transnationella workshops och diskussioner genomfördes på temana:
 • Aktiviteter för och med seniorer i lokalsamhället
 • Volontärarbete och engagemang för och med flyktingar / invandrare
 • Nätverk i volontärarbete
 • Aktiviteter för och med funktionshindrade personer
 • Långsiktiga aktiviteter och hur de kan överleva
 • Erbjudanden, aktiviteter och mer organiserat utbud av volontära tjänster för och av äldre

I konferensen deltog alla EVOLAQ partners med samt företrädare för äldre och funktionshindrades organisationer.

Event 4

Deltagande: 61 medborgare deltog: 4 från Norrköping, 3 Skovde (Sverige), 30 från Dubrovnik (Kroatien), 4 från Collecchio (Italien), 3 från Cervia (Italien), 3 från Daugavpils (Lettland), 7 från Landratsamt Enzkreis (Tyskland), 3 från Liiveri (Finland) och 4 från VSG (Österrike).

Plats / datum: Konferensen ägde rum i Dubrovnik (Kroatien) från 21novemeber 2016 till 24 november 2016

Beskrivning: Transnationellt tematiskt seminarium om ungdomar och volontärt arbete.

Deltagarna inbjöds att delta i sammanträden i plenum med partners presentationer, arbetsgruppsaktiviteter, studiebesök och rollspel om ungdomars motivation och rekrytering.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt diskussionen om hur man hittar nya strategier för att få fler unga människor involverade i volontärsektorn och hur man ska hålla dem motiverade. Arbetsgruppers resultat inriktades på att stödja hållbarhet hos frivilligorganisationer för unga genom

 • Utbildning för frivilliga – att hitta balans mellan push / pull – ge och ta.
 • Att hantera volontärer: Att hitta den bästa balansen för struktur kontra passion.
 • Frivillig ledning och samordning i ett samhälle i förändring - är vi tillräckligt snabba och flexibla?

Event 5

Deltagande: 44 medborgare deltog : 2 från Norrköping, 2 från Skovde (Sverige), 2 från Collecchio (Italien), 1 från Cervia (Italien), 33 från Daugavpils (Lettland), 2 från Enzkreis (Tyskland), 1 från Liiveri (Finland) och 1 från VSG (Österrike).

Plats / Datum: Händelsen ägde rum i Daugavpils (Lettland) från 14/3/2017 till 16/3/2013

Beskrivning: Lokalt valoriseringsmöte

Konferensen syftade till att låta de deltagande representanterna för projektets partners lära känna de goda exempel på ”best pracitice” som värdkommunen presenterade genom direkt " ute på fältet".

Med tanke på Daugavpils stads speciella kulturella bakgrund inriktades mötet på volontärverksamhet i en multikulturell miljö i ett multinationellt samhälle. God tid gavs till diskussion i små grupper med lokala deltagare om - volontärarbete i det multikulturella samhället samt Daugavpils Citys erfarenhet av att involvera volontärer i sociala aktiviteter och rollen som frivilligarbete i genomförandet av kulturaktiviteter.

Event 6

Deltagande: 46 medborgare deltog: 1 från Norrköping, 2 från Skovde (Sverige), 2 från Collecchio (Italien), 1 från Cervia (Italien), 1 från Daugavpils (Lettland), 3 från Landratsamt Enzkreis (Tyskland), 35 från Liiveri (Finland) och 1 från VSG (Österrike).

Plats / Datum: Konferensen ägde rum i Ilmajoki / Seinäjoki (Finland) från 11/4/2017 till 13/4/2017

Beskrivning: Lokalt valoriseringsmöte

Konferensen syftade till att låta de deltagande representanterna för projektets partners lära känna de goda exempel på ”best pracitice” som värdkommunen presenterade genom direkt " ute på fältet".

Mötet var främst inriktat på två teman: volontärarbete och nätverkande i landsbygdsområdet samt Liiveri-föreningen och ungdomars medverkan och engagemang i volontärt arbete. Dessa två frågor ventilerades i diskussioner med olika metoder såsom presentationer, besök, gränsöverskridande gruppdiskussioner med lokala volontärer.

Event 7

Deltagande: i konferensen deltog 80 medborgare: 3 från Norrköping (Sverige), 4 från Skovde (Sverige), 63 från Collecchio (Italien), 2 från Cervia (Italien), 2 från Daugavpils (Lettland), 4 från Enzkreis (Tyskland), 2 från Liiveri (Finland) och 2 från VSG (Österrike).

Plats / Datum: Konferensen ägde rum i Collecchio (Italien) från 11/5/2017 till 14/5/2017

Beskrivning: Volunteering Festival

Arrangemanget syftade till att skapa ett möte mellan internationella deltagare som är aktiva inom volontärsektorn med lokala volontärer i Collecchio genom möten, utställningar och speciella evenemang.

Diskussionerna handlade om projektets nyckelord genom jämförelse av olika erfarenheter om:

 • Motivation att vara en volontär och fortsätta att vara en volontär
 • Utbildning av volontärer
 • Valorisering av volontärerna
 • Samordning och kommunikation med volontärer

Huvudfokus var Volontärfestivalen samt presentationer av och nätverkande med 13 av de mest aktiva föreningarna i Collecchio / Parma-området med möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar, projekt, liknande och olika tillvägagångssätt för att bygga upp ett volontärskap .

Det första mötet på konferensen i Norrköping där politiska företrädare för partnerländerna samlades fick nu en fortsättning genom ett ytterligare möte mellan partnerländernas politiska företrädare där lokala myndigheters roll inom volontärsektorn diskuterades. Även frågan om och hur samordning och tillsyn av föreningslivet kan ske utan att skada föreningarnas oberoende blev föremål för politikernas diskussioner under konferensen.

Event 8

Deltagande: 45 medborgare deltog: 6 från Norrköping (Sverige), 30 från Skovde (Sverige), 1 från Dubrovnik (Kroatien), 3 från Collecchio (Italien), 1 från Cervia (Italien), 1 från Daugavpils (Lettland), 1 från Enzkreis (Tyskland), 1 från Liiveri (Finland).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Skovde (Sverige) från 19/09/2017 till 21/09/2017

Beskrivning: Lokalt valoriseringsmöte

Konferensen syftade till att låta de deltagande representanterna för projektets partners lära känna de goda exempel på ”best practice” som värdkommunen presenterade genom direkt " ute på fältet"

Mötet fokuserade på samarbetet mellan det civila samhället och kommunala tjänstepersoner. Särskilt fokus gavs presentationen av tjänster skapad för volontärsektorn av Skövde kommun genom "Volunteering Square".

Deltagarna deltog i två transnationella arbetsgrupper om:

 • Migranter som volontärer: Hur man lockar migranter och motiverade dem att vara volontärer
 • Samarbete och balans mellan volontärernas passion och den nödvändiga strukturen för anställdas arbete i de offentliga myndigheterna.

Event 9

Deltagande: Det gick att samlas 46 medborgare: 2 från Norrköping, 1 från Dubrovnik (Kroatien), 4 från Collecchio (Italien), 30 från Cervia (Italien) 2 från Daugavpils (Lettland), 2 från Enzkreis (Tyskland), 2 från Liiveri (Finland) och 3 från VSG (Österrike).

Plats / Datum: Evenemanget ägde rum i Cervia (Italien) från 11/12/2017 till 13/12/2017

Beskrivning: Slutmöte och uppföljningen

 • Deltagarna deltog i en session i plenum där resultaten av projekten presenterades med perspektivet av Evolaq-projektets effekter på lokal nivå. Deltagarna uppmanades att diskutera i små gränsöverskridande grupper för att definiera projektets resultat på grundval av all information som förvärvats under projektet, samt även belysa resultaten från de lokala valoreringskonferenserna och presentationerna av partners om:
 • Projektets bästa praxis som presenterats och skall beskrivas i den slutliga publikationen
 • Riktlinjerna för volontärarbete i Europa
 • Eventuell uppföljning av projektet. Vid denna tidpunkt kom olika förslag fram under programmet Erasmus +

Förbättrad kvalité och bättre förutsättningar för volontärt arbete i Europa (EVOLAQ) är ett europeiskt projekt medfinansierat inom EU-programmet ”Europe for citizens”, Strandnetwork. Projektet är utformat som samverkan mellan 7 europeiska länder och 9 organisationer, både från civilsamhällets organisationer och lokala offentliga myndigheter.

Volontärarbete utgör ett viktigt uttryck för det aktiva medborgarskapet i EU. Genom att ge av sin tid till och för andra, spelar volontären och det volontära arbetet en aktiv roll i samhället. Det utvecklar känslan av att tillhörighet i ett samhälle och ger också fler möjligheter att påverka. Volontärarbete är därför ett särskilt kraftfullt sätt att utveckla medborgarnas engagemang för sitt samhälle och det politiska livet. För det andra är civila samhällsorganisationer, olika sammanslutningar av europeiskt allmänt intresse, partnersamverkan för lokalföreningar och andra deltagande organisationer ofta beroende av volontärarbete för att utföra och utveckla sin verksamhet. Därför uppmärksammas volontärarbetet särskilt inom programmet ”Europé for citizens”.

Projektets bakgrund kommer ur två behov.

Dessa är:

 • Potentialen för volontärt och ideellt arbete är inte fullt ut realiserad i Europa, framförallt behöver möjligheterna undersökas för ungdomar och människor av olika etniska bakgrunder.
 • Bilden av volontärarbete skiljer sig från land till land avseende på kvalitetsstandarder.

Målen

 • Att öka kunskapen om volontärarbete i Europa
 • Att öka medborgarnas deltagande genom volontärarbete framför allt äldres, ungas, människor av olika etnisk bakgrund samt funktionshindrade personers möjligheter samt att inkludera dem i olika medborgarskapsprocesser.
 • Att utbyta erfarenheter och bästa praxis mellan deltagande aktörer och att överföra erfarenheter och god praktik kring volontärskap.
 • Att jämföra volontärupplevelser i partnerländerna och att skapa riktlinjer för stöd till volontärarbete.

Förväntade resultat

 • Utbyte av bästa praxis och perspektiv på projektets tema - Förbättra volontärarbete och kvalitet i Europa
 • Att studera och överföra nya modeller för att fånga ungdomar till volontärarbete
 • Att presentera en handbok med de mest relevanta erfarenheterna som lyfts fram under projektet med riktlinjer för överföring av gränsöverskridande kunskaper om volontärarbete.
Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information