Allmänna lokala ordningsföreskrifter

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Norrköpings kommun ska upprätthållas. Föreskrifterna behandlar områden så som kraftigt buller, affischering, förtäring av alkohol, camping, badförbud, hundar, fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, med mera.

 • 1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Norrköpings kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen i 19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
 • 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
 • För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
 • 3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen till allmänheten upplåtna bad-och fritidsområden, idrottsområden samt begravningsplatser jämställas med offentlig plats.
 • Särskilt markerat, avgränsat området på Himmelstalunds friluftsområde, enligt bifogad karta, bilaga 1, ska jämställas med offentlig plats vid tillämpning av ordningslagen och dessa föreskrifter.
 • 4 § Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 13 § och 14 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
 • 5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
 • Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § Arbete som orsakar kraftigt buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd.

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter.

 • 10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på husväggar, berg-och betongväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot en offentlig plats.
 • Näringsidkare får dock sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser rörelsen på byggnad där rörelsen finns.
 • På gång-och cykelbanor inom tätbebyggt område, är det inte tillåtet, utan tillstånd av Polismyndigheten, att placera skyltar, tavlor, stativ eller liknande ställning, vars syfte är att saluföra varor eller information om verksamheter.
 • Det är dock tillåtet att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål och inte utgör hinder för framkomligheten på gång-och cykelbanor.

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.

 • 12 § Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning därav inom det område som begränsas av Dragsgatan, Plankgatan, Norra Promenaden, Packhusgatan, Hamnbron, Sjötullsgatan, Östra Promenaden och Södra Promenaden ävensom på nämnda bro och gator.
 • Området i väster avslutas i en tänkt gränslinje dragen från Dragsgatans västra ände till Södra Promenadens västra ände. Förbudet gäller även Kristinaplatsen, kvarteret Södertull med omgivande gator och Vasaparken med angränsande grönområden från Södra Promenaden fram till Albrektsvägen. Ljuraparken med angränsande grönområden som gränsas av Albrektsvägen, Dagbergsvägen och Ljuragatan.
 • Förbudet gäller även på offentlig plats inom ett område som gränsas av Riksvägen, Finspångsvägen, Karlshovsvägen och Taborsbergsvägen. Förbudet gäller även på offentlig plats inom ett område som gränsas av Söderleden, Vrinneviskogens östra gräns, E22 och Pressaregatan-Mamregatan.
 • Se karta i bilaga 2 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun med bilagor Pdf, 8.3 MB..
 • 13 § Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.
 • För ambulerande försäljning, krävs Polismyndighetens tillstånd, på gator och offentliga platser, som är belägna innanför eller i den gräns, som bildas av Södra Promenaden, Östra Promenaden, Sjötullsgatan, Hamnbron, Norra Promenaden, Plankgatan och Dragsgatan.
 • Området i väster avslutas i en tänkt gränslinje dragen från Dragsgatans västra ände till Södra Promenadens västra ände.
 • Försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets-och demonstrationsmärken kräver inte Polismyndighetens tillstånd.
 • 14 § Inom det särskilt avgränsade området på Himmelstalunds friluftsområde, som enligt 3 § är att jämställa med offentlig plats, är camping förbjuden utan tillstånd av Polismyndigheten.
 • Förbudet gäller dock inte inom anlagda campingplatser.

15 § Det är förbjudet att, utan tillstånd av Polismyndigheten, bada på följande platser:

 • Motala ström mellan Riksbron och varvet i Karlsro samt Lindökanalen och Pampushamnen, såvida det inte sker inom permanent anläggning för bad.
 • I och i anslutning till slussar och från och i anslutning till broar längs Göta Kanal.
 • 16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§.
 • Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
 • 17 § Hundar ska hållas kopplade på följande offentliga platser; nämligen torg, anlagda parker och planteringar, idrottsplatser samt i och omkring iordningställda och uppmärkta motionsspår.
 • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
  När hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Hundar får inte vistas på lekplats, badplats, allmän försäljningsplats medan torghandel pågår, på skolgårdar, på förskolor, ej heller på begravningsplatser.
 • 18 § På offentlig plats inom detaljplanelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp.

19 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen samt pil-eller slangbågar får inte användas på offentlig plats inom detaljplanelagt område.

 • 20 § Det är förbjudet att – inom det område i centrala Norrköping som begränsas av Norra Promenaden, Östra Promenaden, Södra Promenaden, Kungsgatan, Dragsgatan och Plankgatan, se bifogad karta bilaga 3 -utan tillstånd av Polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
 • Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan Polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl 18.00 – 03.00.
 • Det är förbjudet att utan Polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor närmare än 200 m från närmsta del av byggnad eller parkeringsplats tillhörande eller i bruk för sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom Sörsjöns fritidsområde.
 • Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.
 • 21 § Ridning får inte ske i särskilt iordningställda och uppmärkta motionsspår.
 • På offentlig plats ska förorening efter häst tas bort.

22 § Tillstånd krävs av Polismyndigheten för att ianspråkta offentlig plats för att bedriva uthyrning av enpersonsfordon (sparkcyklar, cyklar, mopeder eller liknande), oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren och om de är försedda med motor eller inte.

23 § För användning av offentlig plats och områden som kommunen jämställer med sådan plats och som förvaltas av kommunen har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första och andra stycket, 11 §, 12 §, 13 § tredje stycket, 14, 15 §§ och 17-22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.