Om riktlinjer, regler och avgifter

Det finns många riktlinjer i Norrköpings kommun. De beskriver hur något ska tolkas eller genomföras. För att göra det lättare att hitta bland dem är de sorterade efter ämnesområden.

I kommunen beslutas även om taxor och avgifter för exempelvis bygglov, parkering, sotning och mycket annat.

Beslut om kommunala ersättningar och bidrag finns beskrivna i särskilda dokument. De gäller föreningar och organisationer, förtroendevalda och verksamhet inom den sociala sektorn.

Som komplement till viss nationell lagstiftning finns allmänna föreskrifter som gäller i Norrköping. Här finns bland annat ordningsföreskrifter, regler om torghandel och avfallshantering.

De kommunala nämnderna har reglementen som beskriver vilka frågor som var och en av nämnderna ansvarar för. Det finns även ett reglemente som gäller för alla nämnder och regler för kommunfullmäktige, för hantering av e‑förslag och för arkivfrågor.

Nämnderna har möjlighet att överlämna vissa frågor för beslut till en person eller en grupp av personer. Det regleras genom delegationsordningar.

Alla kommunala verksamheter har dokumenthanteringsplaner. I dem framgår bland annat vilka typer av dokument som ska sparas och arkiveras och vilka som kan gallras efter en viss tid.

En del av de kommunala frågorna har organiserats i kommunala bolag eller förbund. För dem finns ägardirektiv och bolagsordningar respektive förbundsordningar och förbundsöverenskommelser.