Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 december

Publicerad 9 december 2013 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 december klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Bildande av naturreservat Jursla gammelskog
 • Utveckling av Hörsalen
 • Bildande av parkeringsbolag
 • Sammanslagning av tekniska nämndens avfallsverksamhet med Norrköping Vatten AB
 • Ändring av reglementet för vård- och omsorgsnämnden med anledning av kommunens övertagande av hemsjukvården i ordinärt boende
 • Ägarbyte av Räddningstjänsten Östra Götalands fastigheter samt stadsbiblioteket och Färgargården
 • Återgång av köp för del av fastigheten Händelö 2:41
 • Försäljning av del av fastigheten Händelö 2:41 till Rusta Logistik AB
 • Försäljning av delar av fastigheterna Stabben 11 och Berget 1:1
 • Justering av bygglovtaxan
 • Ändringar i dokumentet Taxesystem avseende insatser för äldre och funktionshindrade – införande av hemsjukvårdsavgifter, med mera
 • Motion av Gunnar Bredin och Päivi Johansson (båda M) om inventering av lämpliga platser för offentlig konst
 • Motion av Markus Wiechel och Cornelia Dahlberg (båda SD) om ensamkommande flyktingbarn
 • Motion av Markus Wiechel, Cornelia Dahlberg och Ingvar Våxmo (alla SD) om införande av vårdnadsbidrag
 • Motion av Cornelia Dahlberg (SD) om ökad musikundervisning
 • Motion av Cornelia Dahlberg (SD) om att projektanställa arbetslösa ungdomar
 • Motion av Jirina Klevstigh (M) om informationsskyltar vid E4, E22 och riksvägarna 51 och 55
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2013
 • Interpellation av Karin Jonsson (C) om tiggeri på Norrköpings gator
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om finansieringen av Ria Center
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om mer is och värme i Norrköping
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om omklädningsrum i Himmelstalundshallen
 • Kommunfullmäktiges val till nämnder och styrelser i Norrköpings kommun
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2013-12-16
 • Avsägelse från Maria Vargö Svensson (M) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-17.00 Utdelning av stipendier
Kl 17.00-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping