Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 december 2014

Publicerad 8 december 2014 kl 06:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 december klockan 13.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Budget för kommunrevisionen 2015
 • Driftbudget och investeringsbudget 2015-2018
 • Inträdesordning i nämnder och styrelser – ej kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges val till nämnder och kommunalförbund för mandatperioden 2015 – 2018
 • Kommunfullmäktiges val till bolagsstyrelser för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2015 till dess motsvarande stämma hållits 2019
 • Kommunfullmäktiges val till nämndemän i Norrköpings tingsrätt för tiden
  2015-01-01—2015-12-31
 • Kommunfullmäktiges val till övriga styrelser, stiftelser, fonder, med mera för mandatperioden 2015 – 2018
 • Delårsrapport 2014 för Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Östergötland och Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Nya arvodesnivåer för förtroendevalda i kommunalförbunden
 • Ändring i Reglemente för Norrköpings kommuns nämnder – Allmänna nämndreglementet
 • Styrdokument för kommunkoncernens finansverksamhet
 • Ändring av bolagsordningen för Norrköping Rådhus AB
 • Ändring av bolagsordningen för Norrköping Visualisering AB
 • Riktlinjer för långsiktig medelsförvaltning
 • Tecknande av hyresavtal för förskola inom kvarteret Växthuset 1 i Ljura, Norrköping
 • Tecknande av hyresavtal för fastighet på Drottninggatan 32, i kvarteret Markattan 11, Norrköping
 • Ortstidningar i vilka kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under mandatperioden
 • Riktlinje för att begränsa omfattningen av barn i ekonomiskt utsatta hushåll och effekterna för den enskilda
 • Motion av Alexander Nejdemo (FP) om att öka servicen i Norrköpings kommun
 • Motion av Mia Sköld (MP) om avidentifierade ansökningshandlingar vid nyrekrytering
 • Motion av Karin Jonsson, Kerstin Sjöberg och Lars-Olof Johansson (alla C) om att vårdtagare ska kunna erbjudas vårdformen Grön omsorg, att helhetsgrepp ska tas, samt att LOV införs för den Gröna omsorgsverksamheten
 • Motion av Karin Jonsson (C) angående giftfri miljö
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-12-15
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet kan ses via webben, på www.norrkoping.se och sänds i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl. 13.30 – 17.30 Budget med debatt enligt bifogade debattregler
Kl. 17.30 – 18.00 Kaffepaus
Kl. 18.00 – 18.30 Utdelning av stipendier
Kl. 18.30 – 21.00 Fortsatt behandling av Budget och övriga beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping