Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 juni

Publicerad 9 juni 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 juni klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Fördjupad utredning – Norrköpings resecentrum
 • Motion av Per Almgren (MP) om att utreda alternativ för placering av resecentrum och spårdragning för Ostlänken
 • Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland
 • Översyn av riktlinje för Norrköpings kommuns representation
 • Översyn av riktlinjer för kommunalt partistöd och politiska sekreterare
 • Återremitterad motion av Ilona Andersson (M) om att underhålla och installera belysning på cykelvägen mellan Eksund och Himmelstalund
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att införa fadderverksamhet för nyanlända
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om översyn över läkemedelsanvändning
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om bostäder åt hemlösa
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om aktivitetspark för äldre
 • Uppföljning av kommunens Energiplan
 • Ändring av förbundsordning och överenskommelse Kommunalförbundet
  Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Interpellation av Fredrik Bergqvist (M) – Vad vill vi med näringslivsklimatet i Norrköping?
 • Interpellation av Päivi Johansson (M) om 2 miljoner till Norrköpings Science Park
 • Interpellation av Lars-Göran Arvidsson (KD) om hetvattencentralen Skeppsdockan
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-06-16
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Sammanträdet pågår till samtliga ärenden är behandlade.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping