Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 24 februari

Publicerad 17 februari 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 februari klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Översyn av den politiska organisationen
 • Tecknande av hyresavtal, kvarteret Ringdansen
 • Inriktning för fritidspolitiken för ungdomar
 • Rutin för ekonomisk uppföljning
 • Samordnad varudistribution i Norrköpings kommun
 • Bordlagd motion av Jan-Erik Persson (S) och Maj Kalwa (S) angående äldres boende på Vikbolandet
 • Motion av Fredrik Bergqvist (M) med flera om att informera om hushållsnära tjänster som alternativ till hemtjänst
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om förbättrad marknadsföring av Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Interpellation från Fredrik Bergqvist (M) med flera om företagande och arbetslöshet
 • Interpellation från Fredrik Bergqvist och Päivi Johansson (båda M) om yrkeshögskoleutbildningar
 • Interpellation från Alexander Nejdemo (FP) om skolresultat
 • Interpellation från Lars-Olof Johansson (C) om kommunens övertagande av hemsjukvården
 • Interpellation från Markus Wiechel (SD) om bidrag till de som bryter mot lagen
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om att manifestera tillsammans med antidemokrater och våldsbejakare
 • Interpellation från Patrik Rubindal och Marianne Visti (båda SD) om våldsamma brukare
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-02-24
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 13.30-16.30 Utbildning: Besök hos företag
Kl 16.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping