Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 augusti

Publicerad 18 augusti 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 augusti klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Unga kommunutvecklarna
 • Förvärv av del av fastigheten Marby 6:4
 • Program för Inre hamnen i Norrköping
 • Ändringar i nämndreglementen
 • Utredning om att utveckla ett större socialt ansvar vid ombyggnationer och renoveringar
 • Slutrapport samt entledigande av Byggakuten
 • Ersättningsbestämmelser till kommunalt förtroendevalda
 • Verksamhetsområde för Norrköping Vatten och Avfall AB
 • Justering av Norrköping Vatten och Avfall AB:s avgifter
 • Bildande av dotterbolag till Norrköpings Hamn och Stuveri AB
 • Förvärv av fastigheten Fiskeby 1:57 inom Bråvallaområdet med anledning av omlokalisering av vissa yrkesutbildningar vid Ebersteinska gymnasiet
 • Inriktning av kommunens landsbygdspolitik 2015-2018
 • Uppföljning av Norrköpings landsbygdsprograms prioriterade satsningar för landsbygdens utveckling 1 januari 2010 till 1 juli 2013
 • Uppsägning av aktieägaravtal för Marknadsbolaget East Sweden AB
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om att införa fadderverksamhet för nyanlända
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om översyn över läkemedelsanvändning
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om bostäder åt hemlösa
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om aktivitetspark för äldre
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Interpellation av Fredrik Bergqvist (M) om färdigbehandlade patienter
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om könsstympade barn i Norrköping
 • Interpellation av Mathias Sundin (FP) om resultatförsämringar i de kommunala skolorna
 • Interpellation av Eva-Britt Sjöberg (KD) om korttidsplatserna på Cedersborg
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-08-25
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

 

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, före kl 16.00, senast sista vardagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-17.00 Unga kommunutvecklarna
Kl 17.00-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping