Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 januari

Publicerad 20 januari 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 januari klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Förankring: Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Norrköpings kommuns yttrande över departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län
 • Omlastningsstation för avfallshantering
 • Ersättning till kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland för år 2014
 • Delårsrapport 2013 för kommunalförbunden och för samordningsförbundet
 • Bordlagt ärende: Försäljning av delar av fastigheterna Stabben 11 och Berget 1:1
 • Partsbyte i avtal om marköverlåtelse och exploatering för del av Krogen 16 samt del av Nordantill 1:1
 • Upphävande av gatubyggnadskostnadsbestämmelser för Norrköpings kommun samt antagande av nya föreslagna riktlinjer för uttag av gatukostnader
 • Namnsättning av stadsdelar och områdesnamn inom dessa samt stadsdelarnas indelning
 • Förändring av attestreglementet
 • Bordlagd motion av Cornelia Dahlberg (SD) om ökad musikundervisning
 • Bordlagd motion av Cornelia Dahlberg (SD) om att projektanställa arbetslösa ungdomar
 • Bordlagd motion av Jirina Klevstigh (M) om informationsskyltar vid E4, E22 och riksvägarna 51 och 55
 • Motion av Markus Wiechel och Ingvar Våxmo (båda SD) om att låta kommuninvånarna tycka till om moskébyggen
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om utvecklat arbete för ordning i skolan
 • Motion av Jan-Erik Persson (S) och Maj Kalwa (S) angående äldres boende på Vikbolandet
 • Motion av Håkan Thornell (-) om att plantera julgranar
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Bordlagd interpellation av Karin Jonsson (C) om tiggeri på Norrköpings gator
 • Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om finansieringen av Ria Center
 • Bordlagd interpellation av Sylvia Nilsson (M) om mer is och värme i Norrköping
 • Bordlagd interpellation av Sylvia Nilsson (M) om omklädningsrum i Himmelstalundshallen
 • Interpellation av Sylva Hedell (FP) om information och service till företag
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-01-27
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-17.00 Förankring:Samordningsförbundet Östra Östergötland

Kl 17.00-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping