Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 28 april

Publicerad 19 april 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 april klockan 13.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Fördjupad resultatuppföljning i workshops
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2013
 • Årsredovisning 2013 för Norrköpings kommun
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Försäljning av del av Gamla Rådstugan 1
 • Reviderad avfallsplan 2013-2016
 • Översyn av riktlinjer för Norrköpings kommuns representation
 • Utredning om förutsättningarna för att starta ett kommunalt bygg- och entreprenadbolag
 • Bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
 • Revidering av riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare
 • Avslutande av investeringsprojekt 5509 Norrleden etapp 1 Herstaberg
 • Avslutande av investeringsprojekt 5557 ny spåranslutning till tunglyftkranen
 • Avslutande av investeringsprojekt 5829 nya spårvagnar
 • Kommunala lantmäterimyndighetens avgifter vid lantmäteriförrättningar
 • Försäljning och exploatering av Spinnhuset 9 och 14 samt del av Spinnhuset 5 och 8
 • Köp av aktier i bolaget KN 9 Fastighets AB i Norrköping
 • Avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om bättre transparens på kommunens hemsida
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om en årlig demokratidag
 • Motion av Fredrik Bergqvist och Åke Bjerselius (M) om att flytta cityfiskes stuga
 • Motion av Torbjörn Björnlund och Irja Berglund (båda V) om vänortsutbyte med Palestina
 • Motion av Fredrik Bergqvist, Päivi Johansson (båda M) Mathias Sundin (FP), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Karin Jonsson (C) om kontrollavgifter inom livsmedelsområdet
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att anpassa byggreglerna för att öka bostadsbyggandet
 • Motion av Sylva Hedell (FP) om rutiner för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 • Motion om att Lag om valfrihetssystem skall tillämpas och att införa ”mat med valfrihet” i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Bordlagd interpellation från Markus Wiechel (SD) om bidrag till de som bryter mot lagen
 • Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om att manifestera tillsammans med antidemokrater och våldsbejakare
 • Bordlagd interpellation från Alexander Nejdemo (FP) om turistnäringen
 • Bordlagd interpellation från Mathias Sundin (FP) om hur kommunen hjälper till med Strömsholmen i sommar
 • Bordlagd interpellation från Päivi Johansson (M) om upphandling, uppföljning och avtalsbrott
 • Interpellation från Mathias Sundin (FP) om hur används lektorerna i utvecklingen av skolan?
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-04-28
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl. 13.30 – 16.00 Fördjupad resultatuppföljning i workshops
Kl. 16.00 – 19.00 Årsredovisning med revisionsberättelse med debatt
(enligt överenskommen partitid)
Kl. 19.00 – 19.30 Paus med lättare förtäring
Kl. 19.30 – 20.30 Fortsatt årsredovisning med revisionsberättelse med debatt
(enligt överenskommen partitid)
Kl. 20.30 – 22.00 Frågor och beslutsärenden

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping