Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 31 mars

Publicerad 24 mars 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 31 mars klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Tilläggsbudget 2014
 • Förvärv av Stora Trostad – del av Borg 8:2, 8:7, 8:8, 8:17 och 8:45
 • Försäljning av fastigheterna Tullhuset 8 och 10 inom Gamla staden
 • Lag om utredning av valfrihetssystem (LOV), valfrihet gällande hemtjänst och servicetjänster i ordinärt boende
 • Motion av Karin Jonsson, Kerstin Sjöberg och Lars-Olof Johansson (alla C) angående färjetrafik till och från Vikbolandet
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om bättre transparens på kommunens hemsida
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om en årlig demokratidag
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att utreda en arbetstidsminskning för kommunanställda
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunägda bolagen samt tillägg till kommunstyrelsens reglemente
 • Styrdokument för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag
 • Scenkonstbolag – en gemensam satsning på scenkonst i Östergötland
 • Inriktningsdokument för integrationsområdet
 • Vision 2020 för Musikhuvudstaden Norrköping
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Bordlagd interpellation från Fredrik Bergqvist och Päivi Johansson (båda M) om yrkeshögskoleutbildningar
 • Bordlagd interpellation från Alexander Nejdemo (FP) om skolresultat
 • Bordlagd interpellation från Lars-Olof Johansson (C) om kommunens övertagande av hemsjukvården
 • Bordlagd interpellation från Markus Wiechel (SD) om bidrag till de som bryter mot lagen
 • Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om att manifestera tillsammans med antidemokrater och våldsbejakare
 • Bordlagd interpellation från Patrik Rubindal och Marianne Visti (båda SD) om våldsamma brukare
 • Interpellation från Alexander Nejdemo (FP) om näthat
 • Interpellation från Alexander Nejdemo (FP) om turistnäringen
 • Interpellation från Mathias Sundin (FP) om hur kommunen hjälper till med Strömsholmen i sommar
 • Interpellation från Päivi Johansson (M) om upphandling, uppföljning och avtalsbrott
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-03-31
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

På grund av mängden ärenden utgår den inledande fördjupningen. Sammanträdet startar kl 16.30 med behandling av beslutsärenden.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.
Gilla
Tweeta
+1

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping