Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder 28 september

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Louis De Geer, Hemerycksalen, måndagen den 28 september 2015 klockan 13.30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Stödjande åtgärder utifrån kommunens ekonomiska läge
 • Förvärv av Gruvstugan 1:9
 • Tecknande av hyresavtal för servicebostäder i boendet Leonardsberg
 • CEMR deklarationen - europeiska deklarationen för jämställdhet
 • Uppföljning av avfallsplan för Norrköpings kommun
 • Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016
 • Samordning av Norrköping Visualisering AB (NVAB) och Cnema
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
 • Kommunfullmäktiges val av nämndemän till Norrköpings Tingsrätt för tiden 2016-01-01 – 2019-12-31
 • Medborgarförslag om att kommunen tar över ansvaret för renhållning av trottoarer
 • Motion av Bengt Cete (MP) om förbud mot rötslam på åkermark
 • Motion av Mona Olsson och Peter Butros (båda V) om att lägga ner Kungsängens flygplats och bygga hyreslägenheter
 • Motion av Nicklas Lundström och Mona Olsson med flera (alla V) om att i budgetprocessen ta med ett genusperspektiv
 • Motion av Sandra Isaksson (Fi) om att kommunens verksamheter ska tillämpa genusbudgetering
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om nyrekrytering i Norrköpings kommun
 • Motion av Mona Olsson och Annika Kaiser (båda V) om rätt till 30 timmar i förskolan för föräldralediga och arbetslösa
 • Motion av Mia Sköld (MP) om simkunnighet för grundskoleelever
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att införa LOV inom äldreomsorgen
 • Motion av Mia Sköld (MP) om en ny modell för livsmedelstillsyn
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Päivi Johansson (M) om vad Norrköping gör för att motverka våldsbejakande extremism
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om vildcampare
 • Interpellation av Joanna Sjölander (M) om Unga kommunutvecklare
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2015-09-28
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen!
Louise Malmström
Ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, telefon 011-15 10 64.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping