Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder 30 november

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 30 november 2015 klockan 16.30.

Ledamöter och ersättare ska dock vara på plats klockan 16.00 för utbildning i det nya voteringssystemet.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Fördjupning av översiktsplanen för Norsholm
 • Ny renhållningstaxa för Norrköpings kommun
 • Bordlagd motion av Håkan Thornell (S) om en plan för framtida företagsetableringar
 • Motion av Sofia Hallström (FI) om att Norrköpings kommun undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen)
 • Motion från Sandra Isaksson (FI) om införande av svarsalternativet "Annat" då kön efterfrågas
 • Motion av Sophia Jarl (M) om att analysera resultaten i grundskolan för snabbare integration och bättre måluppfyllelse
 • Motion av Nicklas Lundström, Mona Olsson, Deniz Tütüncü, Annika Kaiser och Peter Butros (alla V) om en modell för markanvisning till nya byggprojekt
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Bordlagd interpellation av Päivi Johansson (M) om vad Norrköping gör för att motverka våldsbejakande extremism
 • Bordlagd interpellation av Joanna Sjölander (M) om Unga kommunutvecklare
 • Interpellation av Bengt Cete (MP). Hur arbetar kommunen med att förbereda eleverna för företagande?
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om den internationella bilfria dagen 22/9
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2015-11-30
 • Entledigande av Mathias Sundin (FP) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen!

Louise Malmström
Ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, telefon: 011-15 10 64.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping