Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 oktober

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Louis De Geer, Hemerycksalen, måndagen den 19 oktober 2015 klockan 13.30. OBS tiden!


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Budget för kommunrevisionen år 2016
 • Driftbudget och investeringsbudget 2016-2019
 • Ekonomisk uppföljning år 2015
 • Delårsrapport 2015 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Investeringsbidrag till Lindö FF
 • Ekonomisk säkerhet för deponiverksamhet på Händelö
 • Ökning av det egna kapitalet och förändring av bolagsordningen för Scenkonstbolaget i Östergötland AB
 • Tecknande av hyresavtal för äldreboende i kvarteret Sandbyhov 30
 • Verksamhetsområde för Marmorbrottet, Häradsmarken och Tväggestad Norrköping Vatten och Avfall AB
 • Tillägg i ägardirektivet för Hyresbostäder i Norrköping AB
 • Motion av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om förändrad fördelning av politiska tjänster
 • Motion av Mona Olsson, Nicklas Lundström, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü och Torbjörn Björlund, (alla V) om sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen
 • Motion av Håkan Thornell (S) om en plan för framtida företagsetableringar
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Bordlagd interpellation av Päivi Johansson (M) om vad Norrköping gör för att motverka våldsbejakande extremism
 • Bordlagd interpellation av Joanna Sjölander (M) om Unga kommunutvecklare
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2015-10-19
 • Entledigande av Olle Ström (M) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen!

Louise Malmström
Ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, telefon: 011-15 10 64.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping