Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 23 februari 2015

Publicerad 16 februari 2015 kl 06:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 februari 2015 klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Information: Region Östergötland
 • Bordlagt ärende Yttrande över förslag till nytt arbetssätt för nyanländas etablering i Östergötland
 • Upphävande av verksamhetsområde, samt nytt verksamhetsområde och införande av särtaxa i Göten
 • Tecknande av hyresavtal för LSS-boende på S:t Olofsgatan 32 i kvarteret Törnrosa 2
 • Nya lokala frister för rengöring (sotning)
 • Bordlagd motion av Karin Jonsson (C) angående giftfri miljö
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om förbättrad miljö i Arkösunds vatten genom bottentvätt och tömning av båttoaletter
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om secondhandsatsning i Norrköping
 • Motion av Karin Jonsson, Kerstin Sjöberg och Lars-Olof Johansson (alla C) om LSS-boenden i hela kommunen
 • Motion av Eva-Britt Sjöberg och Elvira Wibeck (båda KD) om inrättande av projekt där ungdomar erbjuds helgarbete inom kommunen äldreomsorg
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om Ungdomars förslag till förbättringar av Norrköping
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Sammanträdet kan ses på www.norrkoping.se och sänds i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-17.00 Information: Region Östergötland
Kl 17.00-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping