Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 januari 2015

Publicerad 19 januari 2015 kl 06:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 januari klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Fördjupning: Hemlösa EU-migranter
 • Återremitterat ärende - Övergripande mål och måluppfyllelse 2015 – 2018, del av Driftbudget och investeringsbudget 2015-2018
 • Utbetalning av partistöd för 2015
 • Bordlagt ärende - Riktlinje för att begränsa omfattningen av barn i ekonomiskt utsatta hushåll och effekterna för den enskilda
 • Återremitterat ärende - Tecknande av hyresavtal för fastighet på Drottninggatan 32 i kvarteret Markattan 11, Norrköpings kommun
 • Partsbyte i avtal om marköverlåtelse och exploatering för Saltängen 1:7, 1:8, 1:9 och del av fastigheten Saltängen 1:10
 • Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastighet i Kvarntorp
 • Kommunfullmäktiges val till nämnder och kommunalförbund för mandatperioden 2015 – 2018
 • Kommunfullmäktiges val till bolagsstyrelser för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2015 till dess motsvarande stämma hållits 2019
 • Kommunfullmäktiges val till övriga styrelser, stiftelser, fonder,med mera för mandatperioden 2015 – 2018
 • Yttrande över förslag till nytt arbetssätt för nyanländas etablering i Östergötland
 • Återremitterad motion av Karin Jonsson (C) angående giftfri miljö
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om förbättrad miljö i Arkösunds vatten genom bottentvätt och tömning av båttoaletter
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om secondhandsatsning i Norrköping
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Päivi Johansson (M) om gymnasieskolan
 • Interpellation av Said Nison (M) om minnesdag för Seyfo
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Sammanträdet kan ses på www.norrkoping.se och sänds i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-17.30 Fördjupning: Hemlösa EU-migranter
Kl 17.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping