Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 31 augusti

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Louis De Geer, Hemerycksalen, måndagen den 31 augusti 2015 klockan 16.30.

Sammanträdet pågår till samtliga ärenden är färdigbehandlade.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Information: Unga kommunutvecklare
 • Avsiktsförklaring om stödjande infrastruktur för Ostlänken samt kompletterande avtal för Järnvägsanslutning till kombiterminalen på Händelö
 • Riktlinjer för kommunal markanvisning i Norrköpings kommun
 • Riktlinjer för exploateringsavtal i Norrköpings kommun
 • Framtida finansiering av bostadsanpassningsbidraget
 • Medborgarförslag om att Norrköpings kommun bör anta enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning
 • Motion av Markus Wiechel och Jan Petersson (båda SD) om larm, nödsändare, till verksamheter i Norrköpings kommun
 • Motion av Joel Lundgren (SD) om musikunderhållning på äldreboenden
 • Motion av Mia Sköld (MP) om fler offentliga toaletter
 • Motion av Michael Kauppi (SD) om röjning av Vrinneviskogens naturreservat
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om statliga pengar till sommarskola
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om implementering av kommunens energiplan
 • Interpellation av Sophia Jarl (M) om att hålla Gläntan fortsatt öppen
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2015-08-31
 • Entledigande av Jimmy Lenefjäll (M) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Entledigande av Joel Lundgren (SD) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Entledigande av Michael Åkerman (MP) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen!
Louise Malmström
Kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Radio och webb-tv

Sammanträdet kan ses på www.norrkoping.se och sänds i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 17.00 Information: Unga kommunutvecklare
Kl. 17.00 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping