Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder 25 januari 2016

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.

 • Följande ärenden behandlas vid sammanträdet
 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • En valfrihetsreform i Norrköping
 • Tilläggsbudget 2015
 • Översyn av taxor inom bygg och miljö
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om att införa närvarorätt i kommunstyrelsen för förtroendevalda
 • Motion av Joel Lundgren och Markus Wiechel (båda SD) om krafttag för ökad demokrati i Norrköping
 • Motion av Mia Sköld (MP) om en ny modell med upphandlingsseminarier vid upphandlingar
 • Motion av Peter Butros, Nicklas Lundström, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü och Mona Olsson (alla V) om att införa Vita jobb-modellen som ett komplement till Norrköpings kommuns upphandlingspolicy
 • Motion av Mia Sköld (MP) om minst passivhusstandard i energianvändning vid ny- och ombyggnation
 • Motion av Mia Sköld (MP) om bättre samverkan mellan skola och arbetsliv
 • Motion av Florian Aranda (SD) om att minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen
 • Motion av Deniz Tütüncü (V) om klädbytesskåp på förskolor
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om Gröna obligationer
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2016-01-25
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Norrköping den 12 januari 2016

Louise Malmström
Ordförande