Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 17 oktober klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Inrättande av stipendium med inriktning på stöd och engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter
 • Tecknande av hyresavtal för skollokaler inom kvarteret Ringdansen 3, Norrköping
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om företagsfond för nya och utvecklingsbara projekt
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om att främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om information till elever om arbetsmarknadens behov
 • Bordlagd motion av Markus Wiechel (SD) om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretag på landsbygden
 • Bordlagd motion av Jan Petersson (SD) om upprustning av Norrköpings vägnät
 • Motion av Sophia Jarl med flera (alla M) om förstärkt skalskydd i Norrköpings skolor samt uppdrag till utbildningsnämnden att ta fram krisplan för händelser i samband med hot och våld
 • Motion av Sophia Jarl med flera (alla M) om att kommunen ställer sig positiv till att införa kameraövervakning i Norrköpings högstadie- och gymnasieskolor
 • Motion av Mia Sköld (MP) om utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor
 • Bordlagd interpellation av Bengt Cete (MP) om stadsmiljöavtal
 • Bordlagd interpellation av Sandra Isaksson (FI) om hur tillämpas genusbudgetering i Norrköpings kommun
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 4 oktober 2016

Louise Malmström
Ordförande