Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2016

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen,
måndagen den 19 december klockan 13.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 13.30 – 16.00 Beslutsärenden
Kl. 16.00 – 16.30 Kaffepaus
Kl. 16.30 – 17.00 Lucia, stipendier, avtackningar
Kl. 17.00 – 18.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Lucia, utdelning av stipendier, avtackningar
 • Nämndtillhörighet för föreningsstödet i Norrköpings kommun
 • Politiskt inriktningsdokument avseende kommunens stöd till föreningar och andra aktörer samt studieförbund
 • Inriktningsdokument integration
 • Ändring av reglemente för kommunstyrelsen
 • Ändring av kultur- och fritidsnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen
 • Utredning om Esterön
 • Uppföljning av Norrköpings kommuns energiplan 2015
 • Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem
 • Utökning av Samordningsförbundet Östra Östergötland med Finspångs kommun som förbundsmedlem
 • Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning för Nyköping-Östgötalänken AB
 • Försäljning av fastigheten Hallen 12 inom Nordantill
 • Taxa för markupplåtelse i Norrköpings kommun
 • Uppdaterade riktlinjer och avgifter för tomtkön i Norrköpings kommun
 • Avgifter för hjälpmedel
 • Kommunfullmäktiges val till nämnder och styrelser
 • Motion av Jan Petersson (SD) om förbättrade parkeringsmöjligheter och tryggare parkering i Norrköping
 • Motion av Mona Olsson och Ricardo Olivares (båda V) om att utlokalisera förvaltningar för att stötta områdesutvecklingen, i första hand Klockaretorpet
 • Motion av Mia Sköld (MP) om skolträdgårdar
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att avidentifiera elevers arbete för en rättvis betygsbedömning
 • Motion av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om att införa ordningsomdöme i högstadie- och gymnasieskolan och om att utreda införande av jourskola
 • Motion av Joanna Sjölander (M) om att hedra veteranerna i Norrköping med en minnesdag 29 maj och att en plats eller minnesmärke anordnas
 • Motion av Sophia Jarl och Joanna Sjölander (båda M) om åtgärder mot narkotika i Norrköpings skolor
 • Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om fler sociala bostäder i Norrköping
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om att fler affischeringsytor och utomhusscener skapas i Norrköpings innerstad
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om att asylsökande och EU-medborgare i Norrköping ska erbjudas Svenska för invandrare (SFI)
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att utöka utbildningspoängen för yrkesutbildningarna
 • Motion av Mia Sköld (MP) om införa projektet cykling utan ålder i Norrköping
 • Motion av Sophia Jarl, Anna Sotkasiira Wik och Roger Åkesson (alla M) om palliativ vård i kommunens regi
 • Motion av Sophia Jarl, Anna Sotkasiira Wik, Sylvia Nilsson, Kerstin Nordenberg och Åke Bjerselius (alla M) Handlingsplan för bättre folkhälsa
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mona Olsson (V) om sysselsättning dagtid för Norrköpingsbor som lever med psykisk ohälsa
 • Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om förbättringar inför LOV
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 6 december 2016

Louise Malmström
Ordförande