Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2016

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 20 juni klockan 16.30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 17.00 Information av Samordningsförbundet Östra Östergötland
Kl. 17.00 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information: Föredragning av Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Ostlänken – Förhandling med Sverigeförhandlingen
 • Detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet) inom Lindö Norrköping
 • Försäljning av Spinnhuset 12
 • Inrättande av föreningsledarstipendium med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet
 • Inrättande av Norrköpings kommuns kulturstipendium
 • Ändring av valnämndens reglemente
 • Tecknande av hyresavtal för LSS-boende inom kvarteret Tingstad 2:199, Åselstad, Norrköping
 • Motion av Mia Sköld (MP) om utredning av flygplatsen i Norrköping
 • Motion av Mona Olsson och Nicklas Lundström (båda V) om tillägg i ägardirektivet för Hyresbostäder i Norrköping AB att bidra med byggande eller iordningställande av billigare hyresrätter
 • Motion av Deniz Tütüncü och Peter Butros (båda V) om att införa bilfria dagar i Norrköpings innerstad
 • Motion av Joanna Sjölander (M) om en plan för projektet Unga Kommunutvecklare
 • Motion av Mia Sköld (MP) om nya och utvärderingsbara miljömål för Norrköpings kommun
 • Motion av Mia Sköld (MP) om ungdomsfullmäktige i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Darko Mamkovic (SD) om åtgärder mot brottslighet i Norrköpings stadsdelar
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om utvecklingen av Norrköpings hamn
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 7 juni 2016

Louise Malmström
Ordförande