Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 mars 2016

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 21 mars klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Sociala utfallskontrakt
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Ändring av stadsplaneringsnämndens reglemente
 • Tekniska nämndens reglemente
 • Norrköping Rådhus AB:s förvärv av aktierna i Norrköping Science Park AB
 • Godkännande av bolagsordning och ägardirektiv för Norrköping Science Park AB
 • Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för koncernbolagen
 • Försäljning del av Saltängen 1:11 och del av Saltängen 1:1 (blivande Mässingen 2 och Mässingen 3)
 • Tecknande av hyresavtal för förskolepaviljonger på kvarteret Kneippen 1:17
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om 100% ekologisk och närproducerad mat
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om fler offentliga toaletter
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om skolgång för papperslösa
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 8 mars 2016

Louise Malmström
Ordförande