Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2016

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 25 april klockan 13.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl.13.30 – 14.30 Fördjupad resultatuppföljning i workshops
Kl. 14.30 – 15.00 Kaffepaus
Kl. 15.00 – 18.30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt
(enligt överenskommen partitid)
Kl. 18.30 – 19.00 Paus med lättare förtäring
Kl. 19.00 – 22.00 Frågor och beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Fördjupad resultatuppföljning i workshops
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun år 2015
 • Årsredovisning 2015 för Norrköpings kommun
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Ny vision för Norrköping
 • Ändring av lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun
 • Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Norrköpings kommun
 • Hantering av myggproblematiken på Vikbolandet
 • Motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av förskola, skola och äldreboende i planering av nya stadsdelar och på landsbygden
 • Motion av Peter Butros (V) om att införa undervisningsmodellen Toleransprojektet i kommunens högstadieskolor
 • Motion av Peter Butros (V) om att i upphandling av färdtjänst ska krav på social hänsyn enligt kollektivavtal ställas
 • Motion av Mia Sköld (MP) om samordnad biblioteksverksamhet
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Peter Butros (V) om att rusta upp Norrköpings skolgårdar
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kommunens arbete med att förebygga fallolyckor
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om uttag av hyresgästernas pengar från Hyresbostäder AB
 • Interpellation av Peter Butros (V) om nolltolerans mot försämrad arbetsmiljö
 • Interpellation av Cecilia Ambjörn (V) om att avgiftsbefria bygglov för installation av solceller och solpaneler
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om orkesterprojektet El Sistema
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 12 april 2016

Louise Malmström
Ordförande

Radio och webb-tv

Du kan följa sammanträdet med vår webb-sändning eller i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.