Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 26 september klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 17.30 Information av Unga kommunutvecklare 2016 och Health Navigator om förbättrade livsvillkor för barn och unga i Norrköpings kommun

Kl. 17.30 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information: Unga kommunutvecklare 2016 och Health Navigator om förbättrade livsvillkor för barn och unga i Norrköpings kommun
 • Ägarens mål med koncernbolagens verksamheter
 • Översyn av Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag
 • Förutsättningar och utvecklingspotential för Norrköping Norrevo Fastigheter AB
 • Ändring av byggnads- och miljöskyddsnämndens reglemente
 • Köp av del av fastigheten Remmaren 2 i Norrköping
 • Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017
 • Slutredovisning av investeringsprojekt (7480) nya basutställningar på Stadsmuseet
 • Slutredovisning av investeringsprojekt (7496) ny belysning på konstmuseet
 • Inriktningsdokument integration
 • Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser av att införa ett lokalt regelverk mot huvudduk för flickor under 15 år i kommunens barnomsorg, skola och fritidsverksamhet
 • Motion av Sophia Jarl, Joanna Sjölander, Pär Linderoth, Gunnar Bredin, Jirina Klevstigh, Päivi Johansson och Kerstin Nordenberg (alla M) om kommunal handlingsplan för hanterandet av terrorresenärer
 • Bordlagd motion av Sandra Isaksson (FI) om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark
 • Motion av Mona Olsson, Nicklas Lundström, Annika Kaiser och Peter Butros (alla V) om att satsa på Kulturskolan
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om att införa ett alternativ utöver kvinna/man i kommunala blanketter, enkäter med mera
 • Motion av Mona Olsson och Annika Kaiser (båda V) om att införa feministiskt självförsvar för tjejer i skolan
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om kommunal maxlön
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om företagsfond för nya och utvecklingsbara projekt
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om information till elever om arbetsmarknadens behov
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) Norrköpings kommun ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering
 • Motion av Mia Sköld (MP) om alternativa språkval i Norrköpings skolor
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretag på landsbygden
 • Motion av Jan Petersson (SD) om upprustning av Norrköpings vägnät
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att införa förmånscyklar till kommunens anställda
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om att söka samarbete med andra aktörer och ta visst ekonomiskt ansvar för att lösa boendefrågan för fattiga EU-migranter
 • Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser och Ricardo Olivares (alla V) om att inrätta ett bidrag för kvinnors organisering
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor
 • Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Kreativa platser
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om stadsmiljöavtal
 • Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om hur tillämpas genusbudgetering i Norrköpings kommun
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om barnomsorg vid SFI och möjlighet för föräldralediga att läsa SFI
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 13 september 2016

Louise Malmström
Ordförande