Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2016

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 28 november klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 17.00 Globala frågor
Kl. 17.00 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information: Globala frågor
 • Kompletterat ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB, mål angående nyproduktion av bostäder
 • Byte av nämndtillhörighet för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Tecknande av hyresavtal för kontor inom kvarteret Flöjten 1, Östra promenaden 7, Norrköping
 • Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun
 • Justerad vatten- och avloppstaxa för Norrköpings kommun
 • Revidering av renhållningstaxa för Norrköpings kommun
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
 • Motion av Sophia Jarl, Joanna Sjölander, Nedim Demir och Gunnar Bredin (alla M) om en internationell och språkintegrerad engelsk skola i Norrköping
 • Motion från Sophia Jarl (M), med flera, om en ny upphandling av de äldres mat
 • Motion av Sophia Jarl och Päivi Johansson (båda M) om ny högstadieskola i Lindö
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om City Fiskes framtid
 • Interpellation av Sophia Jarl (M) om inställda lektioner på grund av lärarbrist i kommunens skolor
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Avsägelse från Håkan Thornell (S) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Avsägelse från Peter Gustavsson (C) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 15 november 2016


Louise Malmström
Ordförande