Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 augusti

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 29 augusti klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Inriktningsdokument - förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck
 • Tilläggsbudget 2016
 • Riktlinje: Norrköpings kommuns strategi för att minska arbetslösheten och dess kostnader 2016 – 2020
 • Unga kommunutvecklare 2015 - Ett projekt om hur kommunen kan bli bättre ur ungdomars perspektiv inom området hälsa och livsvillkor
 • Genomförande av sanering av föroreningar i Inre hamnen för delområde Kolkajen, etapp 1
 • Genomförande av sanering av tidigare gasverk beläget i Inre hamnen etapp 1
 • Detaljplan för del av fastigheten Kroken 9 (före detta Nyborgs yllefabrik) med närområde inom Nordantill i Norrköping
 • Försäljning av del av Östantill 1:2 och Östantill 1:7 (Nya Torget)
 • Utökat verksamhetsområde för Norrköping Vatten och Avfall AB i Unnerstad för dagvatten
 • Uppföljning av avfallsplan för Norrköpings kommun
 • Ändring av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
 • Medborgarförslag om vänorter i Bulgarien och Rumänien
 • Mottagande av konstverk till Norrköpings Konstmuseum
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om nya och utvärderingsbara miljömål för Norrköpings kommun
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om ungdomsfullmäktige i Norrköpings kommun
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att främja elfordon i Norrköping
 • Motion av Jan Petersson (SD) om att utreda möjligheterna med laddstationer för elbilar utmed Strömmen med mera
 • Laddinfrastruktur för elfordon i Norrköpings kommun
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att utreda om att arbeta mot tuberkulos (TBC) i Norrköping
 • Motion av Sophia Jarl och Pär Lindroth (båda M) om att införa ett förbud för kommunens anställda att bära slöja som döljer ansiktet
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om Kreativa platser
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 16 augusti 2016

Louise Malmström
Ordförande