Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 februari 2016

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 29 februari klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 13.00 – 16.30 Besök hos företag
Kl. 16.30 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Tillstånd enligt miljöbalken för vindkraft (Marviken) i Bråvikens skärgård
 • Tilläggsbudget 2016 med anledning av extra ändringsbudget på grund av flyktingsituationen
 • Inriktningsdokument för miljöpolitiken
 • Inriktningsdokument för barns och ungdomars perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen
 • Stadsplaneringsnämndens reglemente
 • Tekniska nämndens reglemente
 • Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen-Arkösundsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun
 • Detaljplan för del av fastigheten Kolmården 1:6 inom Kolmården i Norrköpings kommun
 • Köp av tomträtten Bollen 5, Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem
 • Plan för hantering av extraordinära händelser
 • Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2015-2018
 • Bordlagd motion av Joel Lundgren och Markus Wiechel (båda SD) om krafttag för ökad demokrati i Norrköping
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om en ny modell med upphandlingsseminarier vid upphandlingar
 • Bordlagd motion av Peter Butros, Nicklas Lundström, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü och Mona Olsson (alla V) om att införa Vita jobb-modellen som ett komplement till Norrköpings kommuns upphandlingspolicy
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om minst passivhusstandard i energianvändning vid ny- och ombyggnation
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om bättre samverkan mellan skola och arbetsliv
 • Bordlagd motion av Florian Aranda (SD) om att minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen
 • Bordlagd motion av Deniz Tütüncü (V) om klädbytesskåp på förskolor
 • Motion av Sophia Jarl (M) om att utveckla daglig verksamhet i samarbete med Norrköpings näringsliv
 • Motion av Mia Sköld (MP) om 100% ekologisk och närproducerad mat
 • Motion av Mia Sköld (MP) om fler offentliga toaletter
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om hotell på Himmelstalundsområdet
 • Interpellation av Jens Lindell (MP) om sprututbytesprogram för sprutnarkomaner
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Ordförande
Louise Malmström