Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj 2016

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 30 maj klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 16.30 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Ekonomisk uppföljning år 2016
 • Politiskt inriktningsdokument avseende kommunens stöd till föreningar (med flera organisationsformer) och studieförbund
 • Handlingsprogram för skydd mot olyckor
 • Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun
 • Förslag till detaljplan för kvarteret Bommen (del av fastigheten Kopparhammaren 2) med närområde inom Berget i Norrköping
 • Marktilldelning för del av Hageby 4:2 (tomt A) och Balkongen 1 (tomt B)
 • Utökat verksamhetsområde för Norrköping Vatten och Avfall AB, Skärlöta - Ringstad Mo
 • Komplettering av bolagsordning för Norrköping Science Park AB
 • Ändring av bolagsordning för Norrköpings Kommuns Lokalförvaltning AB (org.nr 559028-5747)
 • Revidering av reglementet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
 • Revidering av "Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård"
 • Revidering av "Avgifter och ersättningar inom LSS-verksamheten" från 1996
 • Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Ansvarsfrihet för Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem 2015
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av förskola, skola och äldreboenden i planering av nya stadsdelar och på landsbygden
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att använda konsumtionsperspektiv i utsläppsmätningar
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om vegetarisk mat som norm i kommunal verksamhet
 • Motion av Mia Sköld (MP) om utredning av kompletterande finansieringsmöjligheter för Ostlänkenrelaterade projekt
 • Motion av Annika Kaiser och Mona Olsson (båda V) om att införa socialtjänst på nätet i Norrköping
 • Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om att starta sommarskola i Norrköping
 • Motion av Deniz Tütüncü och Peter Butros (båda V) om att kommunen ser över sin investeringspolicy för att utesluta investeringar i företag som utvinner och förädlar fossila bränslen
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Bordlagd interpellation av Cecilia Ambjörn (V) om att avgiftsbefria bygglov för installation av solceller och solpaneler
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om parasportsdag i skolan
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om kommunal bostadsförmedling
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) angående kemiska fallskydd på lekplatser
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner