Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 16 oktober

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 16 oktober, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 – 16.35 Information från kommunrevisionen
Kl. 16.35 – 18:30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

  • Val av justerare
  • Information från kommunrevisionen
  • Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster
  • Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030
  • Motion av Peter Butros (V) om att stärka föreningslivet i Hageby
  • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
  • Kommunfullmäktiges valärenden
  • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
  • Anmälan av inkomna motioner
  • Rapporter med mera

Norrköping den 3 oktober 2017

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande