Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 18 december

Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde 18 december

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 18 december 2017 klockan 16.30


Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 - 17.00 Lucia och avtackningar
Kl. 17.00 - 17.05 Information från kommunrevisionen
Kl. 17.05 - 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 - 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 - 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 - 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Lucia och avtackningar
 • Information från kommunrevisionen
 • Återremitterat ärende – Revidering av renhållningstaxa
 • Ändring av bolagsordningen och ägardirektivet samt förvärv av kommunens stamnät för bredband - Norrköping Vatten och Avfall AB "NOVA"
 • Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond
 • Fördelning av schablonersättning för kommunens kostnader för ensamkommande barn
 • Utbetalning av partistöd för 2018 och redovisning av partistöd för 2016
 • Slutredovisning av diverse investeringsprojekt, verksamhetslokaler
 •  Slutredovisning av diverse ombyggnader och lokalanpassningar för 2014
 •  Slutredovisning av diverse ombyggnader och lokalanpassningar för 2015
 •  Avslutande av investeringsprojekt Bråvalla trafikplats, Cirkulationsplats Finspångsvägen Bråvalla, Huvudgatan i Brånnestad
 •  Motion av Deniz Tütüncü (V) om att ge Norrköpings medborgare tillgång till bilpool
 •  Motion av Mona Olsson, Deniz Tütüncü, Nicklas Lundström, Peter Butros och Annika Kaiser (alla V) om att erbjuda en feministisk utbildning
 •  Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om att inrätta ett lokalt arbetsmarknadsråd samt ett presidium
 •  Motion av Päivi Johansson och Jörgen Rundgren (båda M) om tillgängligheten för bussresenärer vid busstationen i Norrköpings resecenter
 •  Motion av Sofia Hallström, Sofi Holmin Fridell och Sandra Isaksson (alla FI) om könsneutrala omklädningsrum
 •  Motion av Päivi Johansson, Joanna Sjölander och Tommy Svensson (alla M)  om yrkeshögskoleutbildningar
 •  Motion av Ingrid Cassel, Gunnar Bredin, Christer Frey, Fredrik Björkman  och Sophia Jarl (alla M) om anstånd för erläggande av gatukostnader
 •  Motion av Sophia Jarl och Anna Sotkasiira Wik (båda M) om att stärka den upplevda tryggheten i kommunens biståndsbedömningar
 •  Motion av Darko Mamkovic (SD) om mottagning av ensamkommande barn
 •  Motion av Mia Sköld (MP) om vegetarisk mat som huvudalternativ
 •  Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 •  Interpellation av Sophia Jarl och Roger Åkesson (båda M) – Hur vet ansvarigt kommunalråd att Norrköpings skolor lever upp till timplanen
 •  Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om tillgänglighet i utemiljöer
 •  Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om ekonomiskt bistånd till papperslösa barnfamiljer
 •  Kommunfullmäktiges valärenden
 •  Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 •  Anmälan av inkomna motioner
 •  Rapporter med mera

Norrköping den 5 december 2017

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande 

Besked från ledamot och ersättare om deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.

Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till Rådhusets reception, tel 011-15 10 64.


Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.