Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 23 oktober

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 23 oktober, klockan 13.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13.30 – 15.30 Budget med debatt enligt debattregler
Kl. 15.30 – 16.00 Kaffepaus
Kl. 16.00 – 18.30 Fortsatt behandling av budget
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 22.00 Beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

  • Val av justerare
  • Budget för kommunrevisionen år 2018
  • Drift- och investeringsbudget 2018-2021
  • Ekonomisk uppföljning år 2017
  • Delårsrapport 2017 för Norrköpings kommun och kommunala bolag

Norrköping den 10 oktober 2017

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande