Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 september

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 september, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 – 16.35 Information från kommunrevisionen
Kl. 16.35 – 18:30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Inriktningsdokument – förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck
 • Riktlinje för minskad kemikalieanvändning i Norrköpings kommun
 • Fördelning av schablonersättning för kommunens kostnader för nyanlända
 • Avgift för kostnader för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen
 • Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 3:2 och del av fastigheten Östra Eneby 3:3 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun
 • Exploatering av Östra Eneby 3:2 och 3:3
 • Ansvar för Skatehallens verksamhet
 • Norrköping Vatten och Avfall AB:s utökade verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Kvarsebo-Säter
 • Norrköping Vatten och Avfall AB:s utökade verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Okna-Torp
 • Norrköping Vatten och Avfall AB:s utökade verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet i Björkalund
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder 2018
 • Motion av Roger Åkesson och Nedin Demir (båda M) om behovsanpassad förskola för barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Motion av Sandra Isaksson, Sofia Hallström och Sofi Holmin Fridell (alla FI) om att inrätta ett jämställdhetsutskott och en tjänst som jämställdhetsstrateg
 • Motion av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om att mäta talartiden i kommunfullmäktige
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om finansieringen av underhåll och långsiktig kostnadstäckning för lokaler
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 12 september 2017

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.

Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till Rådhusets reception, tel 011-15 10 64.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Webb-tv

Du kan följa sammanträdet med vår webb-sändning.