Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari 2017

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 februari 2017, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 – 16.35 Information från kommunrevisionen
Kl. 16.35 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Riktlinje för hur Norrköpings kommun ska arbeta med visualiseringar och modellering i 3D
 • Riktlinje för parkering i Norrköpings kommun
 • Riktlinjen ”Avtal eller bidrag”?
 • Program för insyn och uppföljning av privata utförare
 • Gatukostnadsutredning för detaljplan för del av Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun
 • Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun
 • Bildande av Linköpings universitets jubileumsstiftelse och Norrköpings kommuns gåva till stiftelsen
 • Delårsrapport 2016 för Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland och Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Ekonomisk ram avseende projektering av allmän plats Inre hamnen
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Peter Butros (V) om Norrköpings flygplats
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M), står det klart om mer isyta i kommunen
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motionerNorrköping den 14 februari 2017

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande