Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 mars 2017, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 – 16.35 Information från kommunrevisionen
Kl. 16.35 – 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Riktlinjer och avgifter för tomtkön i Norrköpings kommun
 • Översyn av beredningsprocessen och av kommunens styrdokument samt möjligheten till utökat stöd till nämnderna
 • Avgiftstaxa – avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
 • Justering av investeringsplan till förmån för Söderporten
 • Tecknande av hyresavtal för LSS-boende inom kvarteret Kardusen 12
 • Motion av Sandra Isaksson och Sofi Holmin Fridell (båda FI) om könsneutrala suffix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning
 • Motion av Markus Wiechel och Clara Aranda (båda SD) om utökat suicidpreventivt arbete
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Päivi Johansson och Joanna Sjölander (båda M) om yrkesutbildningar
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 14 mars 2017

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande