Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 november

Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2017

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 november 2017 klockan 16.30


Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 - 17.00 Information om globala frågor
Kl. 17.00 - 17.05 Information från kommunrevisionen
Kl. 17.05 - 18.30 Beslutsärenden
Kl. 18.30 - 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 - 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 - 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka

Från kl. 15.30 ges möjlighet att titta på utställningen Globala Rummet om kommunens internationella samarbeten i Rosens foajé. Dessutom visas UNDP’s utställning om FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information om globala frågor
 • Information från kommunrevisionen
 • Överenskommelse med Sverigeförhandlingen
 • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
 • Revidering av renhållningstaxa
 • Detaljplan för fastigheten Kroken 13 (Utloppet) med närområde inom Nordantill i Norrköping
 • Försäljning av fastigheten Hallen 12
 • Uppföljning av mål i Avfallsplan för Norrköping – 2016
 • Beslut om utökat verksamhetsområde i Norra Kungsten 
 • Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030 
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Nicklas Lundström (V) om SKL-hus 
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om att låta ensamkommande flyktingungdomar stanna i kommunen 
 • Interpellation av Sophia Jarl och Roger Åkesson (båda M) om inställda lektioner i Norrköpings skolor 
 • Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om demokratiarbete inför valet 
 • Kommunfullmäktiges valärenden 
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag 
 • Anmälan av inkomna motioner 
 • Rapporter med mera

Norrköping den 16 november 2017


Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande


Besked från ledamot och ersättare om deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.

Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till Rådhusets reception, tel 011-15 10 64.


Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping