Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari

Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari 2017

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 30 januari 2017, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 – 17.00 Information från Linköpings universitet (NISAL)
Kl. 17:00 – 17:15 Information från Invitationsdepartementet
Kl. 17.15 – 19.00 Beslutsärenden
Kl. 19.00 – 19.30 Kaffepaus
Kl. 19.30 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information: Linköpings universitet (NISAL) samt Invitationsdepartementet
 • Information från kommunrevisionen
 • Tilläggsbudget 2017
 • Utbetalning av partistöd för 2017
 • Köp av del av Bravikenspåret samt försäljning av järnvägsfastighet i samband med utbyggnad av Kardonbanan
 • Bordlagd motion av Nicklas Lundström (V) om att fler affischeringsytor och utomhusscener skapas i Norrköpings innerstad
 • Bordlagd motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om fler sociala bostäder i Norrköping
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om att sluta investera kommunens pengar i fossila bränslen
 • Motion av Mia Sköld (MP) om uppdrag att se över möjligheten att byta asfalt mot genomsläppligt material på parkeringar och annan hårdgjord mark
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Ingvar Våxmo (SD) om kommunen ska fortsätta med spårvägsutbyggnad trots alla negativa konsekvenser
 • Interpellation av Sylvia Nilsson om den nya friidrottsarenan på Himmelstalund
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 17 januari 2017

 

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande


Radio och webb-tv

Du kan följa sammanträdet med vår webb-sändning eller i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.