Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-18

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 18 juni 2018, klockan 16.30.


Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30-16:45 Återkoppling demokratiworkshop

Kl. 16:45-16:50 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:50-18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30-19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00-21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00-22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Återkoppling demokratiworkshop
 • Information från kommunrevisionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten i Östergötland
 • Inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun
 • Ändrad avgift för transport av avlidna
 • Exploateringskalkyl för Detaljplan för Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping
 • Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen
 • Öppnande av exploateringsprojekt för fastigheten Svanen med närområde (del av Inre Hamnen)
 • Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun
 • Ändring av "Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings hamn"
 • Uppföljning av avfallsplan för Norrköpings kommun och beslut om miljöbedömning av kommande avfallsplan
 • Motion av Ingrid Cassel, Gunnar Bredin, Christer Frey, Fredrik Björkman och Sophia Jarl (alla M) om reservvattenförsörjning
 • Motion av Mia Sköld (MP) om tillgänglighetsdekal
 • Motion av Sophia Jarl, Sylvia Nilsson och Joanna Sjölander (alla M) om fördjupat samarbete med civilsamhället
 • Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om en ny styrmodell för Norrköpings kommun
 • Motion av Florian Aranda (SD) om att motverka bränder och skadegörelse i Norrköpings skolor och förskolor
 • Motion av Mia Sköld (MP) om allmänpolitisk debatt
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om Gröna obligationer
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om elevunderlag i Norrköpings skolor
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

  Louise Malmström
  kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare som deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.
Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se