Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 januari

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 29 januari 2018

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionsal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 29 januari 2018

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:35 Information från kommunrevisionen
Kl. 16:35 – 18:30 Beslutsärenden
Kl. 18:30 – 19:00 Kaffepaus
Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Ändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente
 • Justering av investeringsanslag - Rosen
 • Revidering av VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde
 • Fastställande av verksamhetsområde VA för Kimstad Kyrkby
 • Tecknande av hyresavtal för gruppbostad LSS inom kvarteret Sparlånet 1, Örtugsgatan 23 B
 • Tecknande av hyresavtal för personer med missbruksproblem i kvarteret Kopparslagaren 24, Bromsaregatan 4-8
 • Justering investeringsanslag
 •  Riktlinje för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen
 •  Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om att införa timplanelös undervisning med fokus på målgaranti i Norrköpings skolor
 •  Motion av Sophia Jarl, Ingrid Cassel och Päivi Johansson (alla M) om förstärkt dialog med friskolor som bedriver konfessionellt inriktad verksamhet
 •  Motion av Sophia Jarl, Ingrid Cassel och Päivi Johansson (alla M) om skärpt tillsyn i fristående förskolor med konfessionell inriktning
 •  Motion av Florian Aranda (SD) om att förbättra trygghet och lärande i Norrköpings kommuns högstadieskolor
 •  Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 •  Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om lönesatsning för jämställda löner
 •  Interpellation av Sylvia Nilsson (M) – Hur har kommunens isyta fungerat i vinter?
 •  Interpellation av Mona Olsson och Nicklas Lundström (båda V) om utförsäljning av bostadsbeståndet i Klockaretorpet
 •  Kommunfullmäktiges valärenden
 •  Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 •  Anmälan av inkomna motioner
 •  Rapporter med mera

Norrköping den 16 januari 2018 

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande 

Besked från ledamot och ersättare som deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.
Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.