Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 23 april, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30-15:00 Årsredovisning - fördjupad resultatuppföljning i workshops

Kl. 15:00-15:30 Kaffepaus

Kl. 15:30-19:30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt
                     (enligt överenskommen partitid)

Kl. 19:30-20:00 Paus med lättare förtäring

Kl. 20:00-22:00 Frågor, interpellationer och beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Workshops årsredovisning
 • Information från kommunrevisionen
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2017 samt frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
 • Årsredovisning 2017 för Norrköpings kommun
 • Utredning om finansieringsmodell och lokalhyror för kostenheten
 • Gruppstation för vindkraft på Vikbolandet
 • Norrköpings EU-handslag för ökad kunskap och delaktighet
 • Mottagande av konstverk
 • Motion av Mia Sköld (MP) om utomhusklassrum
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om att alla barn ska rätt till höjt barnbidrag
 • Motion av Sofi Holmin Fridell (FI) om att inrätta en cykelpool för kommunens skolor och fritidsverksamhet
 • Motion av Sofi Holmin Fridell (FI) om att förbättra cykelinfrastrukturen i Norrköping
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om lönesatsning på undersköterskor och barnskötare
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Päivi Johansson och Joanna Sjölander (båda M) om yrkeshögskoleutbildningar
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 11 april 2018 Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande