Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 maj 2018, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30-14:30 Workshops

Kl. 14:30-14:50 Kaffepaus

Kl. 14:50-16:30 Fortsättning Workshops

Kl. 16:30-16:35 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:35-18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30-19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00-21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00-22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Norrköpings hamn – avtal
 • Justerad fördelning av schablonersättning nyanlända
 • Vaktorganisation
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om rimligare hyreshöjningar vid renovering
 • Motion av Peter Butros (V) om att bygga bort bostadsbrist och arbetslöshet
 • Motion av Sophia Jarl (M) om tydligare krav under och efter etableringsfasen
 • Motion av Sandra Isaksson (FI) om gratis kollektivtrafik för pensionärer och ungdomar
 • Motion av Peter Butros (V) om kommunalt industrilån för sociala- och kooperativa företag
 • Motion av Deniz Butroz (V) om huskurage mot våld i hemmet
 • Motion av Joanna Sjölander (M) om att hedra veteraner
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation från Sandra Isaksson (FI) om barngruppers storlek i förskolan
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 16 maj 2018

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande