Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-15

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 15 oktober 2018, klockan 16.30.

Kl. 15:30-16:25 Praktisk information till nya ledamöter

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30-16:35 Mötets öppnande

Kl. 16:35-16:40 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:40-18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30-19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00-21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00-22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Slutgiltig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2018
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden den 15 oktober till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde år 2022
 • Val av revisorer för mandatperioden till och med den 31 december 2022
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden den 15 oktober 2018 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde år 2022
 • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av kommunalråd för perioden den 15 oktober 2018 till dag för nyvalda kommunfullmäktige år 2022
 • Årsredovisning och revisionsberättelse Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera
 1. Norrköping den 4 oktober 2018

  Karin Jonsson
  ålderspresident