Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde    25 februari 2019

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 februari 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 - 17:00 Information

Kl. 17:00 – 17:05 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:05 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

  • Information från kommunrevisionen
  • Tilläggsbudget
  • Reviderad kart- och mättaxa
  • Aktieägaravtal Nyköping-Östgötalänken AB
  • Ändring av bolagsordningar
  • Val av bolagsstyrelser
  • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
  • Interpellation av Nicklas Lundström (V) om hur Norrköpings kommun agerar i hamnkonflikten
  • Kommunfullmäktiges valärenden
  • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag   

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande