Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april 2019

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 29 april 2019, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 14:30 Årsredovisning – fördjupad resultatuppföljning i workshops

Kl. 14:30 – 15:00 Kaffepaus

Kl. 15:00 – 19:30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (enligt överenskommen partitid)

Kl. 19:30 – 20:00 Paus med lättare förtäring

Kl. 20:00 – 22:00 Frågor, interpellationer och beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Workshops årsredovisning
 • Information från kommunrevisionen
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2018 samt frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
 • Årsredovisning 2018 för Norrköpings kommun
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Samordningsförbundet Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Frågan om anmärkning till Nodra AB:s styrelse
 • Frågan om anmärkning och ansvarsfrihet för styrelse i Upplev Norrköping AB
 • Tilläggsbudget 2019 vård- och omsorgsnämnden
 • Överföring av verksamheter från kommunstyrelsen till andra nämnder
 • Verksamhetsövergång – Upplev Norrköping AB
 • Förslag på omfördelning av ansvar för bidrag till evenemang
 • Finansiering av investeringsprojekt 5880 Bråvalla trafikplats
 • Ansökan om expropriation för del av Lövstad 2:1 Kimstad
 • Uppdrag att planlägga och bygga ut större verksamhetsområden
 • Förslag på hur ett folkhälsoperspektiv kan genomsyra all verksamhet och kommunens beslut
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om hemlösa ungdomar som omfattas av gymnasielagen
 • Interpellation av Matthias Olofsson (SD) om svenska IS-terrorister ska få återkomma till Sverige och Norrköping och åtnjuta det svenska och kommunala välfärdssystemet?
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om vandalisering av förskolor och skolor i Skärblacka och Kimstad
 • Interpellation av Roger Eklund-Åkesson (M) om konsekvenser av avbruten samverkan kring Spegeln?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 17 april 2019

Olle Vikmång kommunfullmäktiges ordförande