Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-27

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 29 april 2019, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 15:30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (§ 4-8 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 15:30 – 16:00 Kaffepaus

Kl. 16:00 – 19:00 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (§ 4-8 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 19:00 – 19:30 Paus med lättare förtäring

 1. 19:30 – Frågor, interpellationer och beslutsärenden

Observera att sammanträdet 27 maj fortsätter tills samtliga ärenden är färdigbehandlade.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2018
 • Årsredovisning 2018 för Norrköpings kommun
 • Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Samordningsförbundet Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Frågan om anmärkning till Nodra AB:s styrelse
 • Frågan om anmärkning och ansvarsfrihet för styrelse i Upplev Norrköping AB
 • Kommunalt övertagande av enskilt huvudmannaskap (vägföreningar)
 • Avgift för ägar- och ledningsprövning
 • Motion av Mia Sköld (MP) och Bengt Cete (MP) om att införa balanseringsprincipen i Norrköpings kommun
 • Motion av Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M) om att stärka offentlighetsprincipens ställning i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Matthias Olofsson (SD) om svenska IS-terrorister ska få återkomma till Sverige och Norrköping och åtnjuta det svenska och kommunala välfärdssystemet?
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om vandalisering av förskolor och skolor i Skärblacka och Kimstad
 • Interpellation av Roger Eklund-Åkesson (M) om konsekvenser av avbruten samverkan kring Spegeln?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 17 maj 2019

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande