Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 14 oktober 2019

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 14 oktober 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:40 Information om projekt ”Kulturspåret”

Kl. 16:40 – 17:25 Information om Norrköpings kommuns lokalförsörjningsplan 2020 – 2027

Kl. 17:25 – 17:30 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:30 – 18:00 Beslutsärenden

Kl. 18:00 – 18:30 Kaffe

Kl. 18:30 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2018
 • Motion av Sophia Jarl (M)) om verkställighetslistor för att säkerställa att politiska beslut verkställs
 • Motion av Matthias Olofsson (SD) om utredning av kostnader och utfall av aktiviteter och projekt inom Norrköpings kommuns verksamheter som utförs över lagstadgade krav
 • Motion av Annika Kaiser (V) om att införa borgerlig namngivningsceremoni
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera
 • Norrköping den 2 oktober 2019

 • Olle Vikmång
 • kommunfullmäktiges ordförande