Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2019

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 november 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17:10 Information – kommunens hantering av vägföreningar

Kl. 17:10 – 17:15 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:15 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Kaffe

Kl. 18:30 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandladeklockan klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Ändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente
 • Riktlinjer för kapitalförvaltningen
 • Riktlinjer för kommunkoncernens finansverksamhet
 • Justering av investeringsmedel – Utveckling IKT
 • Utvärdering av projektet Håll Norrköping Rent
 • Återremiss – delårsrapport 2019 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Ekonomisk uppföljning - socialnämnden
 • Motion av Jan Petersson (-) om konstgräsplaner i Norrköpings kommun
 • Motion av Anna Sotkasiira Wik (M) om valfrihet – Eget val inom ordinärt boende
 • Motion av Annika Kaiser (V) och Olof Carlstein (V) om en kulturskola för alla barn och unga i Norrköping
 • Motion av Matthias Olofsson (SD) om utredning av effekterna av en solcellspark i Norrköping
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia A Matsson (V) om Norrköping har vidtagit åtgärder inför att barnkonventionen blir lag?
 • Interpellation av Nicklas Lundström (V) om personalförmåner inom kommunens verksamheter?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter
 •  
 • Norrköping den 13 november 2019
 • Olle Vikmång
 • kommunfullmäktiges ordförande