Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde
16 december 2019

 • Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 16 december 2019, klockan 16:30.

 • Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

 • Kl. 16:30 – 17:00 Luciatåg med Hagaskolans musikklasser klass 9C och 9D samt avtackning av ledamöter och ersättare
 • Kl. 17:00 – 17:15 100-årsjubileet av allmän rösträtt – Tal av kommunfullmäktiges ordförande
 • Kl. 17:15 – 17:20 Information från kommunrevisionen
 • Kl. 17:20 – 18:30 Beslutsärenden
 • Kl. 18:30 – 19:00 Kaffe och julsmörgås
 • Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
 • Kl. 21:00 – 22:00 Frågor
 • Om ärendena inte är färdigbehandladeklockan klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

 • Följande ärenden behandlas vid sammanträdet
  • Val av justerare
  • Information från kommunrevisionen
  • Återremiss - måluppfyllelse övergripande mål 2019-2022
  • Delårsuppföljning 2019 kommunalförbund
  • Avveckling kommunalförbundet
  • Ny budgetprocess
  • Taxa för kommunens prövning och tillstånd inom miljö- och hälsoskyddsområdet
  • Taxa för kommunens prövning och tillsyn inom områdena alkohol, tobak, receptfria läkemedel och registreringslotter
  • Hävning av taxa för fordonsflytt
  • Utbetalning och redovisning av partistöd
  • Finansiering projekt Vilbergsparken
  • Tekniska nämndens avslutade investeringsprojekt oktober 2019
  • Godkännande av beviljade investeringsbidrag för pågående investeringsprojekt
  • Minskad investeringsbudget överförmyndarnämnden
  • Slutredovisning av mindre ombyggnationer och lokalanpassningar
  • Slutredovisning av projekt reinvesteringar och övriga investeringar för lokaler
  • Slutredovisning och avslut av investeringsprojekt lokaler
  • Delavslut av investeringsprojekt
  • Flytt av investeringsmedel
  • Ändring av benämning på investeringsprojekt
  • Hyresavtal friidrottsarena Himmelstalund
  • Förlängning av samarbetsavtal Riga
  • Index gemensamma kulturinstitutioner
  • Motion av Sandra Karlsson (SD) om tidiga insatser mot ungas spelberoende
  • Motion av Mia Sköld (MP) om konsumtionsperspektiv i mätningar
  • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
  • Kommunfullmäktiges valärenden
  • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
  • Anmälan av inkomna motioner
  • Rapporter
  Norrköping den 5 december 2019

 • Olle Vikmång
  kommunfullmäktiges ordförande