Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde
27 januari 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 januari 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16.40 Information av Pontus Lindblom, näringslivsdirektör - Dialogdag 2020

 1. Kl. 16.40- 16.45 Information från kommunrevisionen

Kl. 16.45 – 18.30 Beslutsärenden

Kl. 18.30 – 19.00 Kaffe

Kl. 19:00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från Pontus Lindblom, näringslivsdirektör om Dialogdagen 2020
 • Information från kommunrevisionen
 • Ny budgetprocess
 • Vård- och omsorgsnämndens internbudget 2020
 • Riktlinje för jämställdhetsintegrering i Norrköpings kommun
 • Fastighetsförsäljning och koncernstruktur för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
 • Godkännande av beviljade investeringsbidrag till pågående investeringsprojekt för november
 • Ansvar för avfalls – och latrinhämtning för det rörliga friluftslivet i skärgården
 • Verksamhetsområde Kolmården 1:6
 • Verksamhetsområde Dövestad
 • Verksamhetsområde Ringstadmo
 • Motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (båda M) om att stärka föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Motion av Sophia Jarl och Ronny Ståhling (båda M) om att brott i skolan ska polisanmälas – rutinen för anmälningar ska skärpas
 • Motion av Per Helgesson, Sophia Jarl och Fredrik Björkman (alla M) om att införa en lantbruksansvarig tjänsteman
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att införa gågator eller gångfartsområde kring våra förskolor och skolor
 • Motion av Elin Melander och Annika Kaiser (båda V) om mensskydd i skolorna
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att KRAV-certifiera kommunens kök
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om pensionärernas påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 14 januari 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande