Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde
24 februari 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 24 februari 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17.00 Information om Ostlänken av kommundirektör Martin Andreae

Kl. 17.00 – 17.05 Information från kommunrevisionen

Kl. 17.05 – 18.30 Beslutsärenden

Kl. 18.30 – 19.00 Kaffe

Kl. 19:00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Styrdokument för krisberedskap
 • Tecknade av hyresavtal för bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen inom kvarteret Strömsfors 1:124, Larumsvägen 6, Norrköping
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Ronny Ståhling (båda M) om att brott i skolan ska polisanmälas – rutinen för anmälningar ska skärpas
 • Bordlagd motion av Per Helgesson, Sophia Jarl och Fredrik Björkman (alla M) om att införa en lantbruksansvarig tjänsteman
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om att införa gågator eller gångfartsområde kring våra förskolor och skolor
 • Bordlagd motion av Elin Melander och Annika Kaiser (båda V) om mensskydd i skolorna
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om att KRAV-certifiera kommunens kök
 • Motion av Per Helgesson, Sophia Jarl och Fredrik Björkman (alla M) om en mer flexibel gödselhantering i kommunen
 • Motion av Roger Eklund- Åkesson (M) – Friskvårdbidrag – en del av det förebyggande hälsoarbetet
 • Motion av Mia Sköld (MP) om underlag för kommunal fossilfrihet
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 20 och 64 år.
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 11 februari 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping