Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde
25 maj 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 maj 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16.45 Information av kommundirektör Martin Andreae om  kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl. 16:45 – 16:50 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:50 – 18.30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt
(punkt 4-5 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 18.30 – 19.00 Kaffe

Kl.19.00 – 21.00 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt
(punkt 4-5 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 21.00 – 22.00 Beslutsärenden, interpellationer och frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen
klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2019
 • Årsredovisning 2019 för Norrköpings kommun
 • Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
 • Ny avfallsplan för Norrköpings kommun
 • Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg antagande
 • Hantering av uppdrag om övertagande av enskilt huvudmannaskap för allmän plats och anläggningar i vägföreningar
 • Belysningsanläggningar i vägföreningar samt bidrag till vägföreningar
 • Avslut av investeringsprojekt– Geografisk informationssystem 3D flygfoto/modell
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (båda M) om stärkt värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Bordlagd motion av Nicklas Lundström och Marcus Posada (båda V) om att bättre marktilldelning kan ge billigare bostäder
 • Motion av Jens Andersson (MP) om att utreda miljözoner i Norrköping
 • Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 1 och 19 år?
 • Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om cityfiske
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 14 maj 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping